Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Thiếu nhi toàn quốc nhân ngày 01.6.1950